top of page

polityka prywatnośći

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklepu Internetowego prettyboxes.pl

 

Spółka ,,AGNES” Czarny Fashion Group sp. j., prowadzącej Sklep Internetowy prettyboxes.pl szanuje prywatność swoich Klientów i zależy jej na tym, by Użytkownicy korzystający z Serwisu czuli się bezpiecznie i komfortowo, mając pewność, że powierzone przez nich Spółce dane osobowe wykorzystywane są w sposób zgodny z prawem i wyłącznie do celu, dla jakiego zostały udostępnione.  

 

Niniejszy dokument, stanowiący Politykę Prywatności Sklepu Internetowego prettyboxes.pl określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Klientów Sklepu w celu realizacji usług świadczonych na ich rzecz w drodze elektronicznej, przy wykorzystaniu strony http://www.prettyboxes.pl

 

I. Administrator Danych Osobowych. 

 

Administratorem Danych Osobowych (dalej jako Administrator) gromadzonych i przetwarzanych w ramach usług świadczonych w drodze elektronicznej przez Sklep Internetowy prettyboxes.pl jest ,,AGNES” Czarny Fashion Group Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinie, ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085042, posługującą się numerem NIP: 6721555926 i numerem REGON: 330018415, będący jednocześnie Sprzedawcą. 

 

II. Zakres i zasady grodzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych powierzonych przez Klienta. 

 

 1. Dane osobowe pozyskiwane od Klientów Sklepu przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem wyrażonej przez nich zgody oraz przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

 2. Administrator pozyskuje, gromadzi i przetwarza tylko te dane osobowe które są niezbędne dla zawarcia Umowy Sprzedaży i jej realizacji. 

 3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać także nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

 4. Podanie przez Klienta danych osobowych w postaci imienia i nazwiska bądź nazwy, adresu zamieszkana, numeru telefonu, adresu e-mail i miejsca dostawy ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne dla zawarcia umowy i jej realizacji.

 5. Podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłączeniu w celach związanych z realizacją zamówienia, ewentualnie w celach marketingowych, związanych z informowaniem Klienta o bieżącej ofercie, promocjach cenowych i ofertach specjalnych, o ile Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie w tym celu podanych przez niego danych.

 6. Dane osobowe podane przez Klienta, celem realizacji zawartej Umowy, mogą zostać powierzone przez Administratora: 

 1. firmie kurierskiej, dokonującej dostawy zamówionego przez Klienta Towaru, 

 2. podmiotowi obsługującemu płatności. 

 1. W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Administrator może udostępnić powierzone mu przez Klienta dane osobowe osobie przeprowadzającej kontrolę. 

 2. Poza wypadkami wskazanymi w punkcie 6 i 7, Administrator nie ma prawa udostępniać powierzonych mu przez Klienta danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim - chyba że obowiązek ich udostępnienia wyraźnie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

II Czas przechowywania danych osobowych 

 

Dane osobowe powierzone przez Klienta będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Sprzedawcy w związku z zawartą Umową Sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń. 

 

III Prawa Klienta związane z przetwarzaniem jego danych osobowych. 

 

 1. Klient ma prawo w każdym czasie żądać od Administratora: 

 1. wglądu w powierzone dane osobowe oraz otrzymania ich kopii, 

 2. żądania sprostowania powierzonych danych osobowych bądź ich uzupełnienia, 

 3. wycofania zgody na przetwarzanie powierzonych danych, 

 4. żądania usunięcia powierzonych danych, 

 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

 

 1. W celu zrealizowania praw wskazanych w pkt 1, Klient powinien skontaktować się z Administratorem, przesyłając określone żądanie na adres: ,,AGNES” Czarny Fashion Group sp. j., ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin bądź poprzez formularz kontaktowy zawarty na stronie www.prettyboxes.pl

IV Bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych. 

 

Przetwarzając dane osobowe Klienta Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa oraz stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

V Pozostałe postanowienia 

 

Wszelkie zmiany dotyczące stosowanej przez Administratora Polityki Prywatności będą w widoczny sposób publikowane w Serwisie Administratora. 

bottom of page