top of page

polityka plików cookies

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

stosowana przez Sklep Internetowy

prettyboxes.pl

Niniejszy dokument określa zasady przechowywania i dostępu do informacji gromadzonych na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, które służą realizowaniu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy prettyboxes.pl. 

 

I. Pojęcia  

 1. Administrator – ,,AGNES” Czarny Fashion Group Spółka Jawna, ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085042, posługującą się numerem NIP: 6721555926 i numerem REGON: 330018415;

 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu lub z którą, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Sklepu może być zawarta Umowa Sprzedaży; 

 3. Serwis – strona internetowa prowadzona pod adresem: http://www.prettyboxes.pl

 4. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, 

 5. Cookies – dane informatyczne, w tym przede wszystkim niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w urządzeniach wykorzystywanych przez Użytkownika celem korzystania z Serwisu, 

 6. Cookies Administratora - dane informatyczne, zapisywane i przechowywane przez Administratora celem realizowania usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego Serwisu. 

II. Cele wykorzystywania Cookies  

Administrator wykorzystuje Cookies w celu: 

 1. rozpoznania urządzenia Użytkownika i jego lokalizacji, umożliwiającego prawidłowe wyświetlenie strony internetowej; 

 2. zapamiętania ustawień dokonanych przez Użytkownika i historii przeglądanych przez niego treści, pozwalającego na dostosowane zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, w tym rekomendacji produktów odpowiadających jego zindywidualizowanym potrzebom, 

 3. optymalizacji korzystania przez Użytkownika z Serwisu, 

 4. poprawnej konfiguracji poszczególnych funkcji Serwisu, 

 5. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i sesji przeglądarki;  

 6. zapamiętania lokalizacji Użytkownika; 

 7. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;  

 8. zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania Serwisu; 

 9. przetwarzania zebranych danych zgodnie celem realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu;

 10. gromadzenia danych do celów statycznych, zmierzających do usprawnienia działania Serwisu i dostosowania zakresu świadczonych usług do potrzeb Użytkowników. 

III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies i zasady wykorzystania ich przez Administratora 

 1. Cookies Administratora pozwalają na zidentyfikowanie oprogramowania wykorzystywanego przez Urządzenie Użytkownika i dostosowanie Serwisu do jego zindywidualizowanych potrzeb Użytkownika.   

 2. Administrator wykorzystuje cookies: 

 1. sesyjne,

 2. trwałe. 

 1. Cookies sesyjne są przechowywane na Urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do korzystania z Serwisu do czasu zakończenia sesji przeglądarki, kiedy automatycznie następuje ich trwałe usunięcie z pamięci Urządzenia. 

 2. Cookies trwałe są przechowywane na Urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do korzystania z Serwisu do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji przeglądarki nie powoduje utraty zapisanych przez cookies danych. 

 3. Zarówno cookies sesyjne, jak i cookies trwałe nie pozwalają na dostęp do jakichkolwiek danych osobowych i informacji poufnych zapisanych na Urządzeniu Użytkownika.  

 4. Cookies stosowane przez Administratora są w bezpieczne dla Użytkowania – za ich pośrednictwem nie są w szczególności przenoszone wirusy ani inne złośliwe bądź niechciane oprogramowania.   

 5. Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub ograniczenia dostępu Cookies do swojego Urządzenia. 

 6. Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące dostępu Cookies do danych na jego Urządzeniu, w tym całkowicie wyłączyć ich działanie. 

 7. W sytuacji ograniczenia bądź wyłączenia dostępu Cookies do Urządzenia Użytkownika, korzystanie przez niego z Serwisu będzie możliwe z pominięciem funkcji, dla których działanie plików Cookies jest konieczne. 

 8. Zmiany ustawień, o których mowa w pkt 9 Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji samej usługi. 

IV Kontakt z Administratorem 

 

 1. Wszelkie pytania, uwagi i sugestie dotyczące stosowanych przez Administratora plików Cookies winny być kierowane na adres: AGNES Czarny Fashion Group Spółka Jawna, ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin, lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.prettyboxes.pl.

 2. Wszelkie zmiany dotyczące polityki stosowania plików cookies będą publikowanie przez Administratora w widoczny sposób na stronie Serwisu.  

bottom of page