top of page

regulamin korzystania ze sklepu

Pretty Boxes

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.prettyboxes.pl z dnia 15 października 2019 r.

(dalej jako Regulamin Sklepu)

 

§1

[DEFINICJE]

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 

 1. Sprzedawca – „AGNES” Czarny Fashion Group Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinie, ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085042, posługującą się numerem NIP: 6721555926 i numerem REGON: 330018415, będąca jednocześnie Usługodawcą i Administratorem Danych Osobowych; 

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu, będący jednocześnie Usługobiorcą; 

 3. Usługobiorca – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu Internetowego. 

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - zgodnie z treścią art. 22 1 k.c.; 

 5. Kodeks Cywilny lub k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)- Kodeks cywilny;

 6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 8. Regulamin lub Regulamin Sklepu – regulamin z dnia 15 października 2019 r., dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego prettyboxes.pl; 

 9. Sklep Internetowy (e-sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem, http://www.prettyboxes.pl/, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia Towarów; 

 10. Towar – produkt sprzedawany w Sklepie Internetowym; 

 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 

 12. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacji dotyczących m.in. produktów dostępnych w e-Sklepie, promocji, akcji marketingowych, programów lojalnościowych, konkursów; 

 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towaru, który Klient ma zamiar nabyć od Sprzedawcy w drodze Umowy Sprzedaży oraz zawierające dane niezbędne do realizacji umowy w postaci imienia i nazwiska Klienta, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, wybranej metody płatności za towar, miejsca i sposobu dostawy, formy i sposobu dostarczenia faktury VAT za zakupiony towar;  

 14. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 15. Przygotowanie towaru do wysyłki – działania Sprzedawcy mające na celu realizację zleconej przez Klienta personalizacji zamówienia. Personalizacja może być zlecona tylko przy wybranych produktach za pośrednictwem formularza modyfikującego cechy produktu. 

 

§2

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

 1. Regulamin Sklepu określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: http://www.prettyboxes.pl/

 2. Regulamin Sklepu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Regulamin określa w szczególności: 

 1. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

 3. zasady zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży zawieranych z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego; 

 4. tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu. 

 2. Złożenie Zamówienia w postaci elektronicznej oznacza akceptację, że wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazane w postaci elektronicznej będą kwalifikowane jako spełniające wszelkie wymagania dla komunikacji w formie pisemnej.

 3. Usługobiorcy zobowiązani są do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 4. Regulamin może ulec zmianie, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie internetowej www.prettyboxes.pl. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do Zamówień złożonych od dnia wejścia w życie wprowadzonych w nim zmian.

 

 

§3

[ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY]

 

 1. Informacje o Towarach podane na Stronie Internetowej Sklepu, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://prettyboxes.pl, zaakceptować Regulamin, Politykę Prywatności Sklepu Internetowego prettyboxes.pl oraz Politykę Plików Cookies i dokonać wyboru produktów, które Klient zamierza zakupić, podejmując kolejne czynności techniczne zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz w oparciu o informacje dostępne na stronie Sklepu. 

 3. Wybór produktów następuje poprzez ich dodanie do koszyka. 

 4. W celu złożenia Zamówienia, po wybraniu produktów, należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza Zamówienia, podając w nich swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, wybraną metodę płatności, miejsce i sposób dostawy oraz inne informacje niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy.  

 5. Po podaniu przez Klienta, składającego Zamówienie za pośrednictwem e-Sklepu wszystkich niezbędnych prawidłowych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, zawierające informacje dotyczące: 

 1. przedmiotu Zamówienia, 

 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy, 

 3. wybranej metody płatności, 

 4. wybranego sposobu i miejsca dostawy, 

 5. czasu dostawy, 

 6. formy i sposobu doręczenia faktury VAT za zakupiony Towar. 

 1. W celu potwierdzenia Zamówienia i jego wysłania do Sprzedawcy konieczne jest naciśnięcie przez Klienta przycisku „zamawiam”. 

 2. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość zmodyfikowania Zamówienia - wybranego Towaru i wprowadzonych danych dotyczących zamawiającego, metody płatności, miejsca i sposobu dostawy. Celem dokonania przedmiotowych zmian należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

 3. Złożone przez Klienta Zamówienie traktowane jest jako oferta nabycia Towaru wskazanego w formularzu Zamówienia. 

 4. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedawca wysyła na wskazany w formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia ze wskazaniem jego istotnych elementów, a następnie przystępuje do sprawdzenia dostępności zamówionych towarów. 

 5. Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę, w formie wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej, że zamówiony Towar jest dostępny i zostanie Klientowi dostarczony po zaksięgowaniu na rachunku Sprzedawcy zapłaty ceny.   

 6. Sprzedawca ma prawo do: 

 1. odmówienia przyjęcia Zamówienia z jednoczesnym obowiązkiem wskazania Klientowi powodów przedmiotowej decyzji; 

 2. ograniczenia sposobu płatności,

 3. żądania od Klienta przedpłaty za Zamówiony towar. 

 1. W sytuacji gdy dostępna jest jedynie część zamówionego przez Klienta Towaru, Klientowi przysługuje prawo do zrezygnowania z całości złożonego zamówienia. Prawo to może zostać zrealizowane  przez Klienta w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości SMS lub e-mail wysłanej na wskazany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej, lub numer telefonu Klienta, o odmowie przyjęcia do realizacji pełnego zamówienia i jej przyczynach. 

 2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta będącego konsumentem z chwilą jej wydania kupującemu. 

 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z treścią Regulaminu Sklepu. 

 

§ 4

[CENA I METODY PŁATNOŚCI] 

 

 1. Ceną Towaru jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Towar w momencie składania Zamówienia.

 2. Cena Towaru obejmuje podatek VAT oraz inne należne podatki. 

 3. Cena nie obejmuje kosztów przesyłki i przygotowania Towaru do wysyłki. 

 4. Opłaty za przesyłkę, przygotowanie Towaru do wysyłki oraz związany z nimi podatek VAT i inne podatki, a także ogólna cena za realizację Zamówienia zostanie wskazana Klientowi w podsumowaniu Zamówienia, poprzedzającym naciśnięcie przez niego przycisku „płacę” oraz w Potwierdzeniu Otrzymania Zamówienia. 

 5. Opłaty za przesyłkę są zależne od wybranego przez Klienta podczas procedury składania Zamówienia miejsca dostawy oraz sposobu dostawy.

 

§ 5

[KODY PROMOCYJNE]

 1. Sprzedawca dopuszcza możliwość generowania tzw. ,,kodów promocyjnych” obniżających cenę jednostkową towarów oferowanych w Sklepie.

 2. O dostępności i metodzie dystrybucji kodów promocyjnych Sprzedawca informować będzie poprzez platformy Facebook, Instagram, strona internetowa Sklepu oraz za pomocą newsletteru. 

 3. Każdy kod promocyjny ma charakter jednorazowy i opatrzony datą ważności. 

 4. Realizacja kodu promocyjnego następuje poprzez jego wprowadzenie podczas składania zamówienia. 

§ 6 

[PŁATNOŚCI]

 

 1. Płatności za zamówiony Towar mogą być dokonywane za pośrednictwem jednego z następujących sposóbów, wybranego przez Klienta podczas procedury składania zamówienia: 

 1. płatnością w systemie PayPal, 

 2. płatnością kartą kredytową, która zostanie obciążona zaraz po zakończeniu transakcji.  

 1. W przypadku braku zapłaty przez Klienta ceny zamówienia Zamówienie zostaje uznane za nieaktualne i podlega automatycznemu anulowaniu. 

 2. Za zamówiony Towar Sprzedawca wystawia dokument księgowy w postaci faktury VAT obejmującą cenę Towaru i koszt jego dostawy, która zostanie przekazana Zamawiającemu w drodze elektronicznej na podany przez niego adres e-mail. Dodatkowo na wyraźne żądanie klienta zgłoszone w tzw. ,,notatce do zamówienia” zostanie ona dodatkowo przesłana na wskazany w notatce przez klienta adres. 

 

§ 7

[DOSTAWA TOWARU]

 

 1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. 

 2. Sprzedawca nie realizuje dostaw do skrytek pocztowych. 

 3. Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL i GLS. 

 4. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu na jego koncie środków wpłaconych przez Klienta za zamówiony Towar.  

 5. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia. 

 6. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania na koncie Sprzedawcy zapłaty za zamówiony Towar. 

 7. Wysyłki realizowane są przez Sprzedawcę we wszystkie dni robocze. 

 8. Czas realizacji Zamówienia przez firmy zewnętrzne, podany podczas składania Zamówienia jest terminem deklarowanym przez rzeczone firmy. 

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie przewidzianego Regulaminem terminu wysyłki z przyczyn od niego niezależnych, spowodowanych wystąpieniem siły wyższej, przez które należy rozumieć wszelkie okoliczności pozostające poza kontrolą Sprzedawcy, w tym w szczególności wojny, aktów terrorystycznych, strajków, stanów wyjątkowych, braku funkcjonowania środków transportu, przerw w dostawach prądu lub mediów, trzęsień ziemi czy innych katastrof naturalnych,

 10. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do organoleptycznych oględzin przesyłki celem powierzchownego stwierdzenia, że nie uległa ona zniszczeniu. 

 

§8 

[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, zgodnie z treścią art. 27 ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia bez podania przyczyny od Umowy Sprzedaży Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu. 

 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru, składając w tym celu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy bądź zwrot towaru wraz z oryginałem dowodu zakupu. 

 3. Dla zachowania terminu wskazanego w punkcie drugim, wystarczające jest wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawierającego numer zamówienia na adres: AGNES Czarny Fashion Group Sp. J. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

 4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny do pobrania na stronie Sklepu Internetowego.  

 5. Prawo, o którym mowa w punkcie pierwszym nie dotyczy Towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta i służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

 6. Zwrotowi podlegają wyłącznie Towary nienoszące jakichkolwiek śladów użytkowania.  

 7. W sytuacji jeśli zwrócony przez Klienta towar nosi ślady użytkowania, Sprzedawcy przysługuje prawo odesłania Towaru do Klienta na jego koszt. 

 

§9

[KONSEKWENCJE PRAWNE WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY] 

 

 1. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, wszelkie świadczenia stron, w tym wynagrodzenie otrzymane przez Sprzedawcę w wyniku wykonania Umowy podlegają zwrotowi.

 2. Towary wysłane za pośrednictwem poczty kurierskiej powinny być zwracane za pośrednictwem tego samego operatora. 

 3. Opłatę za odesłanie Towaru ponosi Klient z wyjątkiem sytuacji, kiedy zwrot towaru następuje w drodze postępowania reklamacyjnego, spowodowanego otrzymaniem przez Klienta towaru niezgodnego z opisem, niepełnego, uszkodzonego, bądź dostarczonego po ustalonym terminie dostawy. 

 4. Obowiązek zwrotu dokonanej płatności zostanie przez Sprzedawcę wykonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub otrzymania zwrotu Towaru. 

 5. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zastosował Klient w pierwotnej transakcji.

 6. Klient winien do zwracanego towaru dołączyć numer zamówienia. 

 

§10

[REKLAMACJE] 

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w zakresie określonym w Kodeksie Cywilny - w szczególności w art. 556 oraz art. 556 1 – 556 3 i następnych. 

 2. Reklamacje, dotyczące naruszenia praw wypływających z ustawy bądź Regulaminu należy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin,

 3. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nierozpatrzenie reklamacji we wskazanym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.  

 4. Reklamacji nie podlegają towary, które posiadają: 

 1. wady jawne, widoczne w dniu zakupu – umieszczone w opisie produktu bądź ujawnione na jego wizerunku; 

 2. uszkodzenia mechaniczne, takie jak m.in. wgniecenia, otarcia, deformacje, powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy; 

 3. odbarwienia oraz uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub konserwacji Towaru; 

 4. naturalne zużycie Towaru w wyniku korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem (zwłaszcza biżuterii pozłacanej, platerowanej lub satynowej).

 1. Reklamacje dotyczące fizycznych cech zakupywanych produktów, które były wskazane w opisie przedmiotu nie będą przez Sprzedawcę uznawane,

 2. Produkty, które wymagają szczególnej pielęgnacji bądź konserwacji i z których należy korzystać w ściśle określony sposób będą dostarczane Klientowi wraz z informacją producenta dotyczącą zasad użytkowania produktu. Klient winien zapoznać się informacją producenta przed przystąpieniem do korzystania z zakupionego Towaru. 

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie poprawnego działania Serwisu w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej. 

 4. Sprzedawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki usunąć wszelkie zgłoszone przez Klientów nieprawidłowości w pracy e-sklepu. 

 5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach w pracy Serwisu – pisemnie na adres na adres Sprzedawcy: AGNES Czarny Fashion Group Sp. J., ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego podając w treści reklamacji swoje imię i nazwisko, numer zamówienia adres korespondencyjny, rodzaj i datę ujawnionej nieprawidłowości. 

 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji związanej z funkcjonowaniem sklepu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nierozpatrzenie reklamacji we wskazanym terminie oznacza uznanie jej przez Sprzedawcę za uzasadnioną. 

 

§11 

[NEWSLETTER]

 

 1. Sprzedawca dopuszcza możliwość świadczenia usługi Newslettera. 

 2. Usługobiorca może zapisać się na Newsletter. W tym celu winien wskazać adres e-mail, na który ma być przesyłany przez Sprzedawcę Newsletter oraz wyrazić zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę za pośrednictwem Newslettera na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 3. Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne. 

 4. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na adres e-mail podany przez Usługobiorcę. 

 1. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie zrezygnować z usługi Newslettera. W tym celu winien skorzystać z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych na jego adres e-mail Newslettera.  

 2. Usunięcie adresu e-mail Usługobiorcy z bazy adresowej Sprzedawcy następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia Usługobiorcy.  

§12 

[DANE KONTAKTOWE]

 

 1. W wypadku pytań lub skarg związanych z Zamówieniami należy kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Sklepu. 

 2. Sprzedawca odpowiada na kierowaną do niego korespondencję wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

§13

 

[ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

 

 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązania sporu wskazanych w pkt 2.  

 2. Spory dotyczące zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 3. W przypadku braku zainteresowania przez Konsumenta rozstrzygnięciem sprawy na drodze polubownej, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego e-Sklep. 

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

bottom of page